Varlam Shalamov

Varlam Shalamov at home. For The Junost

Varlam Shalamov at home. For The Junost